Bulgaria-telepi Reformatus Gyulekezet
Ismertető

Gyülekezetünk a 12 kolozsvári református gyülekezet egyike, a város észak-keleti részén.

Gyülekezetünk 1977 július 1-n önállósult, amikor az újalsóvárosi , azaz V. sz. gyülekezettõl elválva, külön gyülekezetté vált. Ez a gyülekezet-rész is, akárcsak az újalsóvárosi, korábban az alsóvárosi egyházközséghez tartozó külvárosi területeken szervezõdött. A város gyors ütemû kiterjedése, s ezzel együtt a lélekszám növekedése tette ezt szükségessé.

Az alsóvárosi gyülekezetnek a Bulgária-telepen már a 20. század elsõ felében is volt hol itt, hol ott ideiglenesen berendezett istentiszteleti otthona, ahol az alsóvárosi lelkipásztorok rendszeresen szolgáltak. Ezeken az alkalmakon fõleg azok az idõs hóstáti atyafiak vettek részt, akik a távoli „kétágú” templomba nehezebben jutottak volna el.

A Bulgária-telepen a múlt század hetvenes éveiben sikerült egy magán-házat megvásárolni a Bábolna u. 24. szám alatt s így állandó gyülekezeti hajlékot kialakítani. Ebben az imaházban rendszeresen szolgált az újalsóvárosi egyházközség segédlelkészeként 1971-tol Szõcs László, akit a gyülekezet az önállósulása alkalmával véglegesen lelkipásztorának választott 1977 július 1.- én.

A gyors ütemben épülõ környék tömbházasítása a nyolcvanas években is folytatódott. Ennek nyomán a gyülekezet összlélekszáma a rendszerváltás idejére már 2100 lélekre emelkedett. A rendszerváltást követõen, a gyülekezet egyhangú meghívás alapján az addig Visában szolgáló Visky Jánost választotta lelkipásztorának, aki 1990 január 1. óta szolgál a gyülekezetben.

A megváltozott társadalmi-politikai helyzetben azonnal lehetõség nyílt egy új gyülekezeti központ építésére, aminek szükségét mindenki érezte, kivitelezését viszont az anyagiak hiánya miatt sokan nem látták lehetségesnek. Isten azonban nem csak a babiloni fogságból szabadult népének adta ki egykor a templom építésére vonatkozó parancsot, hanem nekünk is: „Építsétek e házat!” Bíztatást is adott hozzá az Esdrás 6,4 által: ...”a költség a király házából adassék!” Nem véletlen, hogy ugyanezen Ige alapján szólt az alapkõletételi ünnepségen 1991 június 30.-án a Dr. Csiha Kálmán püspök úr igehirdetése.

A lelki terror sötétsége után a szellemi-lelki élet romjain új életnek kellett kibontakoznia. Ennek beszédes bizonyítéka az 1991-95 között megépült gyülekezeti központ, amely teljes mértékben megfelel a 21. század komplex lelki-közösségi igényeinek. Az épületegyüttes 400 férõhelyes templomot, lelkészi, segédlelkészi lakást, ifjúsági termet, óvodát, gyülekezeti konyhát és vendég-szobákat foglal magába. Az építés ideje alatt a falak épülésével párhuzamosan nõtt a mindenség gazdag Urába vetett bizalmunk és hitünk, aki lépésrõl-lépésre kirendelte a hatalmas munkához szükséges anyagiakat a gyülekezeti tagok és külföldi testvérek áldozatából. Az avató ünnepség 1995 június 15.-én zajlott ugyancsak Dr. Csiha Kálmán püspök úr igehirdetésével.

Az épületegyüttes fõtervezõje Zakariás Attila, sepsiszentgyörgyi mérnök volt, aki harmonikusan ötvözte az erdélyi hagyományos és a modern építészeti vonalakat. Így született meg egy otthonos, belsõ és külsõ megjelenésében vonzó épületegyüttes mindnyájunk örömére. Ezzel párhuzamosan és azóta is a legfontosabb feladatunk a gyülekezet belsõ, lelki építése. A fordulat óta eltelt 18 év lélekszámbeli lemorzsolódást hozott. Ennek oka egyrészt a kivándorlás, másrészt az asszimiláció, valamint a születések számának drasztikus csök-kenése. Gyülekezetünk jelenlegi lélekszáma 1700 körül mozog.

Területileg 28 presbiteri körzetre oszlik. A körzeti felelõsök munkája nyomán átlátható a gyülekezet élete. A lelki munka terén nagy hangsúlyt fektetünk a családlátogatások rendjén kialakítandó személyes kapcsolatokra, az ifjúsági munkára, a rendszeresen szervezett gyülekezeti hitmélyítõ közösségi alkalmakra, hétvégekre és nyári táborokra, melyeket külön szervezünk a felnõtteknek és külön az ifjúságnak. Hitébresztõ evangelizációs heteket is szervezünk, népünk lelki ébredésének céljából. Valljuk ugyanis, hogy az a nép, amely nem ismeri Istenét, elvész. Ezért tartjuk roppant fontosnak, hogy a Krisztussal való személyes kapcsolat nyomán Istennel és embertársaival megbékélt gyülekezeti tagok sokasága zárkózzon fel református anyaszentegyházunk közösségébe.Bulgária-telepi Református Gyülekezet - 400628 Kolozsvár - Arad út 10 szám
Felhasználó: Jelszó: