Bulgaria-telepi Reformatus Gyulekezet
Ismertet艖

Gy眉lekezet眉nk a 12 kolozsv锟絩i reform锟絫us gy锟絣ekezet egyike, a v锟絩os 锟絪zak-keleti r锟絪z锟絥.

Gy锟絣ekezet锟絥k 1977 j锟絣ius 1-n 锟絥锟絣l锟絪ult, amikor az 锟絡als锟絭锟絩osi , azaz V. sz. gy锟絣ekezett玫l elv锟絣va, k锟絣锟絥 gy锟絣ekezett锟 v锟絣t. Ez a gy锟絣ekezet-r锟絪z is, ak锟絩csak az 锟絡als锟絭锟絩osi, kor锟絙ban az als锟絭锟絩osi egyh锟絲k锟絲s锟絞hez tartoz锟 k锟絣v锟絩osi ter锟絣eteken szervez玫d锟絫t. A v锟絩os gyors 锟絫em没 kiterjed锟絪e, s ezzel egy锟絫t a l锟絣eksz锟絤 n锟絭eked锟絪e tette ezt sz锟絢s锟絞ess锟.

Az als锟絭锟絩osi gy锟絣ekezetnek a Bulg锟絩ia-telepen m锟絩 a 20. sz锟絲ad els玫 fel锟絙en is volt hol itt, hol ott ideiglenesen berendezett istentiszteleti otthona, ahol az als锟絭锟絩osi lelkip锟絪ztorok rendszeresen szolg锟絣tak. Ezeken az alkalmakon f玫leg azok az id玫s h锟絪t锟絫i atyafiak vettek r锟絪zt, akik a t锟絭oli 鈥瀔锟絫锟絞锟解 templomba nehezebben jutottak volna el.

A Bulg锟絩ia-telepen a m锟絣t sz锟絲ad hetvenes 锟絭eiben siker锟絣t egy mag锟絥-h锟絲at megv锟絪锟絩olni a B锟絙olna u. 24. sz锟絤 alatt s 锟絞y 锟絣land锟 gy锟絣ekezeti hajl锟絢ot kialak锟絫ani. Ebben az imah锟絲ban rendszeresen szolg锟絣t az 锟絡als锟絭锟絩osi egyh锟絲k锟絲s锟絞 seg锟絛lelk锟絪zek锟絥t 1971-tol Sz玫cs L锟絪zl锟, akit a gy锟絣ekezet az 锟絥锟絣l锟絪ul锟絪a alkalm锟絭al v锟絞legesen lelkip锟絪ztor锟絥ak v锟絣asztott 1977 j锟絣ius 1.- 锟絥.

A gyors 锟絫emben 锟絧锟絣玫 k锟絩ny锟絢 t锟絤bh锟絲as锟絫锟絪a a nyolcvanas 锟絭ekben is folytat锟絛ott. Ennek nyom锟絥 a gy锟絣ekezet 锟絪szl锟絣eksz锟絤a a rendszerv锟絣t锟絪 idej锟絩e m锟絩 2100 l锟絣ekre emelkedett. A rendszerv锟絣t锟絪t k锟絭et玫en, a gy锟絣ekezet egyhang锟 megh锟絭锟絪 alapj锟絥 az addig Vis锟絙an szolg锟絣锟 Visky J锟絥ost v锟絣asztotta lelkip锟絪ztor锟絥ak, aki 1990 janu锟絩 1. 锟絫a szolg锟絣 a gy锟絣ekezetben.

A megv锟絣tozott t锟絩sadalmi-politikai helyzetben azonnal lehet玫s锟絞 ny锟絣t egy 锟絡 gy锟絣ekezeti k锟絲pont 锟絧锟絫锟絪锟絩e, aminek sz锟絢s锟絞锟絫 mindenki 锟絩ezte, kivitelez锟絪锟絫 viszont az anyagiak hi锟絥ya miatt sokan nem l锟絫t锟絢 lehets锟絞esnek. Isten azonban nem csak a babiloni fogs锟絞b锟絣 szabadult n锟絧锟絥ek adta ki egykor a templom 锟絧锟絫锟絪锟絩e vonatkoz锟 parancsot, hanem nek锟絥k is: 鈥烇拷p锟絫s锟絫ek e h锟絲at!鈥 B锟絲tat锟絪t is adott hozz锟 az Esdr锟絪 6,4 锟絣tal: ...鈥漚 k锟絣ts锟絞 a kir锟絣y h锟絲锟絙锟絣 adass锟絢!鈥 Nem v锟絣etlen, hogy ugyanezen Ige alapj锟絥 sz锟絣t az alapk玫let锟絫eli 锟絥neps锟絞en 1991 j锟絥ius 30.-锟絥 a Dr. Csiha K锟絣m锟絥 p锟絪p锟絢 锟絩 igehirdet锟絪e.

A lelki terror s锟絫锟絫s锟絞e ut锟絥 a szellemi-lelki 锟絣et romjain 锟絡 锟絣etnek kellett kibontakoznia. Ennek besz锟絛es bizony锟絫锟絢a az 1991-95 k锟絲锟絫t meg锟絧锟絣t gy锟絣ekezeti k锟絲pont, amely teljes m锟絩t锟絢ben megfelel a 21. sz锟絲ad komplex lelki-k锟絲锟絪s锟絞i ig锟絥yeinek. Az 锟絧锟絣etegy锟絫tes 400 f锟絩玫helyes templomot, lelk锟絪zi, seg锟絛lelk锟絪zi lak锟絪t, ifj锟絪锟絞i termet, 锟絭od锟絫, gy锟絣ekezeti konyh锟絫 锟絪 vend锟絞-szob锟絢at foglal mag锟絙a. Az 锟絧锟絫锟絪 ideje alatt a falak 锟絧锟絣锟絪锟絭el p锟絩huzamosan n玫tt a mindens锟絞 gazdag Ur锟絙a vetett bizalmunk 锟絪 hit锟絥k, aki l锟絧锟絪r玫l-l锟絧锟絪re kirendelte a hatalmas munk锟絟oz sz锟絢s锟絞es anyagiakat a gy锟絣ekezeti tagok 锟絪 k锟絣f锟絣di testv锟絩ek 锟絣dozat锟絙锟絣. Az avat锟 锟絥neps锟絞 1995 j锟絥ius 15.-锟絥 zajlott ugyancsak Dr. Csiha K锟絣m锟絥 p锟絪p锟絢 锟絩 igehirdet锟絪锟絭el.

Az 锟絧锟絣etegy锟絫tes f玫tervez玫je Zakari锟絪 Attila, sepsiszentgy锟絩gyi m锟絩n锟絢 volt, aki harmonikusan 锟絫v锟絲te az erd锟絣yi hagyom锟絥yos 锟絪 a modern 锟絧锟絫锟絪zeti vonalakat. 锟絞y sz锟絣etett meg egy otthonos, bels玫 锟絪 k锟絣s玫 megjelen锟絪锟絙en vonz锟 锟絧锟絣etegy锟絫tes mindny锟絡unk 锟絩锟絤锟絩e. Ezzel p锟絩huzamosan 锟絪 az锟絫a is a legfontosabb feladatunk a gy锟絣ekezet bels玫, lelki 锟絧锟絫锟絪e. A fordulat 锟絫a eltelt 18 锟絭 l锟絣eksz锟絤beli lemorzsol锟絛锟絪t hozott. Ennek oka egyr锟絪zt a kiv锟絥dorl锟絪, m锟絪r锟絪zt az asszimil锟絚i锟, valamint a sz锟絣et锟絪ek sz锟絤锟絥ak drasztikus cs锟絢-ken锟絪e. Gy锟絣ekezet锟絥k jelenlegi l锟絣eksz锟絤a 1700 k锟絩锟絣 mozog.

Ter锟絣etileg 28 presbiteri k锟絩zetre oszlik. A k锟絩zeti felel玫s锟絢 munk锟絡a nyom锟絥 锟絫l锟絫hat锟 a gy锟絣ekezet 锟絣ete. A lelki munka ter锟絥 nagy hangs锟絣yt fektet锟絥k a csal锟絛l锟絫ogat锟絪ok rendj锟絥 kialak锟絫and锟 szem锟絣yes kapcsolatokra, az ifj锟絪锟絞i munk锟絩a, a rendszeresen szervezett gy锟絣ekezeti hitm锟絣y锟絫玫 k锟絲锟絪s锟絞i alkalmakra, h锟絫v锟絞ekre 锟絪 ny锟絩i t锟絙orokra, melyeket k锟絣锟絥 szervez锟絥k a feln玫tteknek 锟絪 k锟絣锟絥 az ifj锟絪锟絞nak. Hit锟絙reszt玫 evangeliz锟絚i锟絪 heteket is szervez锟絥k, n锟絧锟絥k lelki 锟絙red锟絪锟絥ek c锟絣j锟絙锟絣. Valljuk ugyanis, hogy az a n锟絧, amely nem ismeri Isten锟絫, elv锟絪z. Ez锟絩t tartjuk roppant fontosnak, hogy a Krisztussal val锟 szem锟絣yes kapcsolat nyom锟絥 Istennel 锟絪 embert锟絩saival megb锟絢锟絣t gy锟絣ekezeti tagok sokas锟絞a z锟絩k锟絲zon fel reform锟絫us anyaszentegyh锟絲unk k锟絲锟絪s锟絞锟絙e.Bulg醨ia-telepi Reform醫us Gy黮ekezet - 400628 Kolozsv醨 - Arad 鷗 10 sz醡
Felhaszn醠: Jelsz: